Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL) ved Høgskolen i Innlandet

Verktøykasser for aktiv læring
Serien med verktøykasser er utviklet for lærerutdannere og lærere som er interessert i utdanning for bærekraftig utvikling. Serien er for bruk i ungdomsskole og videregående opplæring. Barnehagelærere og lærere i barneskolen, så vel som i høyere utdanning, kan lett tilpasse noen av aktivitetene og innholdet til bruk for deres elev- og studentgruppe. Formålet med verktøykassene er å fremme ansvarslæring gjennom økt fokus på forbrukermedborgerskap, utdanning for bærekraftig utvikling og bærekraftige livsstiler.
 
Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
Instruksjonsvideoer – Velg Annerledes

Videoen har utgangpunkt i utforskende læring og mat som tema. Oppgaven består av fem ulike faser (engasjere, undersøke, forklare, utdype og evaluere) med deloppgaver tilknyttet hver fase.

Innføringsvideo - Elevmedvirkning 1

Videoen forklarer hva medvirkning er og hvordan det er koblet til både nasjonale og internasjonale styringsdokumenter, med fokus på å ruste elever til ansvarlig og aktiv deltakelse i samfunn og arbeidsliv. videoen er på engelsk med norsk tekst.

Innføringsvideo – Elevmedvirkning 2

Videoen gir konkrete eksempler på hvordan undervisere og skolen kan jobbe med elevmedvirkning.

Instruksjonsvideo til verktøykasse 5

Videoen forklarer hvordan historiefortellinger kan brukes som metode og bidrar til å gjøre læringserfaringer om ansvarlig og bærekraftige levesett mer interessante, engasjerende og meningsfylte.

Instruksjonsvideo til verktøykasse 10

Videoen forklarer hvordan du kan bruke grafiske framstillinger for å undersøke komplekse temaer og organisere kunnskap på systematiske og sammenhengende måter. Disse grafiske fremstillinger hjelper elevene til å utforske ulike sider av mat som, mat for helse, lokal mat, matavfall, og internasjonale matkriser og matusikkerhet, samt å vurdere økonomiske, sosiologiske, miljømessige og kulturelle perspektiver.

Instruksjonsvideo til verktøykasse 11

Videoen viser to aktiviteter. Fokusert samtale som er en strukturert samtale for å engasjere forkunnskap, og spillet «bærekraftrulett», et bordspill med fokus på hvordan ulike aktører kan bidra til ulike scenarioer og løsninger på bærekraftsutfordringer og slik identifisere sammenhenger og systemer for å nå FNs bærekraftsmål.

Innføringsvideo: Introduksjon til utdanning for bærekraftig utvikling:

Videoen introduserer utdanning for bærekraftig utvikling på en enkel måte. Videoen forklarer hvorfor utdanning for bærekraftig utvikling er viktig og hva som ønskes oppnådd gjennom utdanning for bærekraftig utvikling. Videoen kan brukes til å sette i gang en refleksjon rund bærekraftig utvikling. Videoen er på engelsk, med norsk teksting.

Instruksjonsvideo- Verktøykasse 1: Bilder og Gjenstander:

Videoen viser hvordan man kan bruke bilder til å utforske bærekraftig utvikling. Aktivitetene egner seg godt som oppstartsøvelser og bidrar til en personlig kobling mot temaet

Instruksjonsvideo til verktøykasse 2:

Videoen bruker strategisk spørring som metode for å stimulere til kritisk tenkning. Videre fokusere aktivitetene i verktøykassen på å styrke handlingskompetansen til elever ved å gi dem anledning til å reflektere over egne handlinger både selvstendig og sammen med andre.

Innføringsvideo - Fordelene med tverrfaglig utdanning – for økt pedagogisk kvalitet og relevans:

Videoen viser fordelene med tverrfaglig utdanning og læring for undervisningspraksis generelt, og hvordan bruk av tverrfaglig opplæring kan styrke studentenes læringsutbytte og deres evne til livslang læring. Videoen ser også på hvordan tverrfaglige tilnærminger kan brukes i undervisning. Denne videoen er på engelsk med norsk tekst.

Samlingsoversikt over serien med verktøykasser for aktiv læring

Serien med verktøykasser er utviklet for lærerutdannere og lærere som er interessert i utdanning for bærekraftig utvikling. Serien er for bruk i ungdomsskole og videregående opplæring. Barnehagelærere og lærere i barneskolen, så vel som i høyere utdanning, kan lett tilpasse noen av aktivitetene og innholdet til bruk for deres elev- og studentgruppe

Verktøykasse 5 for aktiv læring Hva er historien

Beskriver flere måter å utvikle kunsten å fortelle relevante historier på. Særlig kan historiefortelling anvendes for å skape et sosialt læringsmiljø, der samarbeid, refleksjon og sosial samhørighet verdsettes som nødvendige ingredienser på deler for hvordan vi kan tenke på nytt om vår felles fremtid.

Verktøykasse 10 for aktiv læring – Mat til ettertanke

Fokuserer på å styrke elevenes evne til å takle sosio-vitenskapelige problemer og store utfordringer (globale problemer som haster) som relaterer seg direkte til søken etter bærekraftig utvikling. Tilgjengelig på følgende språk: NO, EN, ES, JP

Verktøykasse 11 for aktiv læring – Lek og spill for framtiden

Engasjere elevene i aktiv og kreativ utforskning av FNs bærekraftsmål. Aktivitetene i verktøykassen fremmer kreativ tenkning, refleksjons- og kommunikasjon, scenariotenkning og problemløsning. Tilgjengelig på følgende språk: NO, EN

Verktøykasse 6 for aktiv læring - Medias påvirkning

Verktøykassen bruker forskjellige medier som en viktig læringsstrategi for å utforske temaer knyttet til bærekraftig utvikling. Verktøykassen viser en rekke læringsaktiviteter, basert på menneskets mange intelligenser. Tilgjengelig på følgende språk: NO, EN, JP

Verktøykasse 2 for aktiv læring - Privat forbruk og klimaendring

Fokuserer på billedbruk og undervisningsstrategier for å utforske emner som privat forbruk, klimaendring og ansvarlig levesett. Heftet inneholder en kort faglig innledning om temaene, en beskrivelse av aktiv læring som fremmer kritisk tenkning og konstruktiv handling, et utvalg av praktiske læringsaktiviteter og en bildebank til støtte for de foreslåtte aktivitetene. Tilgjengelig i følgende spåk: NO, EN, ES, RU, JP


Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL)

Intervju med Robert J. Didham, UNESCO Chair on Education for Sustainable Lifestyles / Senter leder og førsteamanuensis.

Hei Robert! Hvem er CCL?

Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL) er et forsknings- og læringssenter. Senteret er tildelt UNESCO Chair på Education for Sustainable Lifestyles. Senterets arbeid omfatter kunnskapsformidling til alle nivåer i samfunnet, fra klasserommet til FN-systemet. CCL styrker og videreutvikler ny tverrfaglig didaktikk til undervisning og utdanning for bærekraftig utvikling. Fokus er på aktive læringsformer, tverrfaglighet, forbruk, livsstil og sosial læring. CCL gir innspill til læreplaner, utvikler undervisningsmateriell, deltar i samfunnsdebatten, og gir faglige råd om utdanningspolitikk til myndigheter og organisasjoner.

Fortell om deres verktøykasser for aktiv læring? 

CCLs verktøykasser for aktiv læring er en serie undervisningsressurser som kan bidra til elevaktiv, tverrfaglig undervisning om bærekraftig utvikling. Innholdet beskriver aktiviteter som ved bruk av ulike tilnærminger og pedagogiske metoder som, bilder og gjenstander, skaper innsikt i sammenhengene mellom livsstil og omgivelsene. Hver verktøykasse tar for seg et tema innen bærekraftig utvikling som forbruk og bærekraftig utvikling, klimaendring, personlig økonomi, og tid som ressurs. Den viser til aktiviteter som stimulerer refleksjon, kritisk tenkning, rådslagning, og kreativ problemløsning. 

Robert, du koordinere også UNESCO Chair for Education for Sustainable Lifestyles som Høgskolen fikk tildelt i 2015. Kan du fortelle mer om formålet til UNESCO Chair og hvordan Høgskolen i Innlandet bruker sin? 

Formålet med en UNESCO Chair er å fremme internasjonalt samarbeid mellom universiteter gjennom kunnskapsdeling og samarbeid. De er kompetansesentre som fungerer som tankesmier og brobyggere mellom akademia, sivilsamfunn, lokalsamfunn, forskning og myndigheter. De informerer politiske beslutningstakere, initierer nye undervisningsområder, og bidrar til innovasjon gjennom forskning og politikkutvikling.

Tildelingen til Høgskolen i Innlandet er en anerkjennelse av arbeidet som er gjort i mer enn 20 år, ledet Victoria W. Thoresen. Høgskolen ble tildelt UNESCO Chair for å sikre ekspertisen og videreutviklingen av arbeidet med dette tema.
CCL har identifisert 6 prioritets områder.
Disse er: 
1) Forskning og konseptutvikling,
2) Styrke høyere utdanningsinstitusjoner,
3) Innovative læringsprosesser,
4) Kapasitetsbygging og kompetanseutvikling,
5) Partnerskap og samarbeid, og
6) Rådgivning om utdanningspolitikk og informasjonsdeling.

Gjennom disse prioriterte områder ønsker vi å nå ut til et mangfold av interessenter, samtidig som vi fortsetter vår kontinuerlig utvikling av læringsprosesser som fremmer et mer bærekraftig levesett. Forskning, kapasitetsbygging og utdanningsaktiviteter fortsetter å være viktige områder for vår UNESCO Chair, samtidig som vi legger betydelig vekt på vår rolle i å fremme sør-sør- og nord-sør-samarbeid. Videre vil UNESCO Chair fortsette arbeidet med partnerskapsbygging, samarbeidet med UNESCO-programmer, samt rådgivingen om utdanningspolitikk og deling av informasjon.

 

Robert J. Didham, UNESCO Chair on Education for Sustainable Lifestyles / Senter leder og førsteamanuensis.