Senter for likestilling

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling. 
Vårt formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne. Dette er grupper som ofte er utsatt for vold eller diskriminering.


https://www.uia.no/senter-og-nettverk/senter-for-likestilling


Trykt materiell for bestilling

Intervju Senter for likestilling

Vi håper at undervisningsoppleggene vi foreslår i boka kan brukes i ulike fag, knyttet til ulike temaer, gjennom hele året – gjerne i tverrfaglig samarbeid.

FORTELL OM DERES METODEBOK – KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD I SKOLEN? 

Vi i Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold ved Senter for likestilling jobber for at alle mennesker skal få lov til å være den de er, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Og ettersom jeg er utdannet lektor, var det et naturlig valg for meg å fokusere på hvordan vi kan hjelpe til med å gjøre skolen mer inkluderende, også for de av oss som er skeive. Boka skal derfor være et verktøy for lærere, slik at det skal bli enklere å undervise om skeiv tematikk. Første del av boka er en grunnleggende innføring, med fokus på normkritisk pedagogikk og inkluderende språk. Videre inneholder den informasjon om den Overordna del av læreplanen, og jeg har laget konkrete undervisningsopplegg i mange fag, forankret i kompetansemål. Disse står lærere fritt til å bruke i sin undervisning. 


HVORFOR VIL DERE NÅ UT MED DENNE INFORMASJONEN TIL LÆRERE OG ELEVER? 

Fordi mange skeive forteller at skolen har vært en arena der de har følt seg annerledes, ensomme og lite representert. Dersom lærere er mer oppmerksomme på hva og hvem de innlemmer i sin undervisning, kan potensielt flere av oss oppleve å bli synliggjort i undervisningen. En enkel måte å gjøre dette på kan for eksempel være å velge litteratur med skeive karakterer i fag som norsk og engelsk.  


HVORDAN HÅPER DERE AT MATERIELLET SKAL BLI BRUKT I SKOLEN, OG HVA VIL DERE AT ELEVENE SKAL LÆRE AV DET? 

Vi håper at undervisningsoppleggene vi foreslår i boka kan brukes i ulike fag, knyttet til ulike temaer, gjennom hele året – gjerne i tverrfaglig samarbeid. Også håper vi at elevene lærer at skolen skal være et inkluderende sted for alle, også skeive, og at elevene selv har et ansvar for å legge til rette for et trygt og godt skolemiljø. 


HVORDAN VIL DERE AT LÆRERNE SKAL BRUKE MATERIELLET PÅ BEST MULIG MÅTE? 

Vi håper at lærerne som tar i bruk denne boka, vil ta seg tid til å lese den lettfattelige innføringen i kjønns- og seksualitetsmangfold, før de bruker undervisningsoppleggene. Da har de et kunnskapsbasert språk i møte med elevene i klasserommet. Også håper vi at de tar seg tid til å reflektere over spørsmålene vi har inkludert i boka, som er rettet mot lærere. Eksempelvis «Hvordan kan du som lærer fremme mangfoldet som finnes i ditt klasserom?». Dette er fint å være bevisst på - å bruke mangfoldet i klasserommet som en styrke i undervisningen!
Thea Litschi (hun/henne)
Rådgiver, Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold