Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

STL er en dialog- og interesseorganisasjon som arbeider for likebehandling i lov og praksis. Vi samler bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge gjennom våre 15 medlemssamfunn. Det finnes et nettverk av lokale STL-dialoggrupper i 16 norske byer, slik som i Bergen, Bodø, Drammen, Kristiansand, Møre og Romsdal, Oslo, Stavanger og Trondheim. 


Tema som STL har arbeidet aktivt med er for eksempel flyktningers rettigheter, negativ sosial kontroll, barnevern, åndelig og eksistensiell omsorg, klima, bioteknologi og likestilling.

www.stl.no


Intervju Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Intervju om høytidskalenderen. Med Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Hei Ingrid! Hvem er du og hva er Samarbeidsrådet for Tros-og Livssynssamfunn?
Mitt navn er Ingrid Rosendorf Joys. Jeg er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Vi er en paraplyorganisasjon med 15 medlemsorganisasjoner. Til sammen representerer disse medlemssamfunnene om lag 8 av 10 nordmenn, være seg kristne, muslimer, jøder, sikher, hinduer, buddhister, holister, livssynshumanister med flere.

Fortell om deres ressursmateriell
Høytidskalenderen er en oversikt over noen av de viktigste høytidene som feires av ulike trossamfunn i Norge. Det er medlemssamfunnene selv som velger ut hvilke høytider som skal inkluderes i kalenderen.

Hvorfor vil dere nå ut med denne informasjonen til lærere og elever?
Høytidskalenderen er jo en fin måte å informere om tros- og livssyns-Norge på. Det kan være en fin måte å pirre nysgjerrigheten til elevene på, og kanskje gi dem lyst til å lære mer om det voksende mangfoldet i landet vårt. Det er også fint om elever kan vite om klassekameraters høytider. Kanskje vil en slik oversikt gjøre det lettere for dem å spørre medelever som feirer en høytid om hvordan de gjør det, og det kan være lettere for de elevene som feirer å fortelle.
 

Hvordan håper dere materiellet skal bli brukt i skolen, og hva vil dere at elevene skal lære av det?
Vi tenker at kalenderen er et nyttig redskap for lærere og elever. Særlig lærere som underviser i KRLE og Religion og etikk kan ha nytte av en slik oversikt. Eksempelvis kan den tjene som et utgangspunkt til hjemmelekser, prosjektoppgaver, eller i den løpende undervisningen. Egentlig er en slik høytidskalender et nyttig redskap for alle som inngår i fellesskap med andre mennesker. Å vite mer om hverandre kan bygge ned fordommer.

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Lærerstemmer "Informative plakater som vi har hatt hengende oppe i gangen i løpet av hele skoleåret. Vi har brukt dem ved flere anledninger. Elevene går også til dem selv og studerer nærmere på eget initiativ."