Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

STL er en dialog- og interesseorganisasjon som arbeider for likebehandling i lov og praksis. Vi samler bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge gjennom våre 15 medlemssamfunn. Det finnes et nettverk av lokale STL-dialoggrupper i 16 norske byer, slik som i Bergen, Bodø, Drammen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim, med flere.

På det religions- og livssynspolitiske feltet er STLs hovedfokus å arbeide for en aktiv og understøttende tros- og livssynspolitikk i Norge. En forutsetning for en livssynsåpen politikk er at den baseres på likebehandling mellom tros- og livssynssamfunnene og er i overensstemmelse med FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

STL arbeider for at tros- og livssynsperspektiver skal ivaretas i hele samfunnsveven. Det norske forsvaret er et godt eksempel på hvordan det utvidede tros- og livssynsmangfoldet påvirker institusjoner. De har aktivt inkludert og tilpasset sitt arbeid ved å ansette feltimam og felthumanist, ved siden av feltprest. STL arbeider målrettet blant annet opp mot helse-, justis- og utdanningssektoren for at det iverksettes tilsvarende tiltak på deres områder.

www.stl.no
www.facebook.com/stlnorge
www.instagram.com/stlnorge

Trykt materiell for bestilling

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Ingrid Rosendorf Joys forteller om Høytidskalenderen som er en oversikt over noen av de viktigste høytidene som feires av ulike trossamfunn i Norge. Det er medlemssamfunnene selv som velger ut hvilke høytider som skal inkluderes i kalenderen.

Hei Ingrid! Hvem er du og hva er Samarbeidsrådet for Tros-og Livssynssamfunn?
Mitt navn er Ingrid Rosendorf Joys. Jeg er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Vi er en paraplyorganisasjon med 15 medlemsorganisasjoner. Til sammen representerer disse medlemssamfunnene om lag 8 av 10 nordmenn, være seg kristne, muslimer, jøder, sikher, hinduer, buddhister, holister, livssynshumanister med flere.

Fortell om deres ressursmateriell
Høytidskalenderen er en oversikt over noen av de viktigste høytidene som feires av ulike trossamfunn i Norge. Det er medlemssamfunnene selv som velger ut hvilke høytider som skal inkluderes i kalenderen.

Hvorfor vil dere nå ut med denne informasjonen til lærere og elever?
Høytidskalenderen er jo en fin måte å informere om tros- og livssyns-Norge på. Det kan være en fin måte å pirre nysgjerrigheten til elevene på, og kanskje gi dem lyst til å lære mer om det voksende mangfoldet i landet vårt. Det er også fint om elever kan vite om klassekameraters høytider. Kanskje vil en slik oversikt gjøre det lettere for dem å spørre medelever som feirer en høytid om hvordan de gjør det, og det kan være lettere for de elevene som feirer å fortelle.
 

Hvordan håper dere materiellet skal bli brukt i skolen, og hva vil dere at elevene skal lære av det?
Vi tenker at kalenderen er et nyttig redskap for lærere og elever. Særlig lærere som underviser i KRLE og Religion og etikk kan ha nytte av en slik oversikt. Eksempelvis kan den tjene som et utgangspunkt til hjemmelekser, prosjektoppgaver, eller i den løpende undervisningen. Egentlig er en slik høytidskalender et nyttig redskap for alle som inngår i fellesskap med andre mennesker. Å vite mer om hverandre kan bygge ned fordommer.

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Lærerstemmer "Informative plakater som vi har hatt hengende oppe i gangen i løpet av hele skoleåret. Vi har brukt dem ved flere anledninger. Elevene går også til dem selv og studerer nærmere på eget initiativ."