Kystverket

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet. www.kystverket.no

Intervju Kystverket

Intervju med Hans Petter Mortensholm, Miljøberedskapsdirektør i Kystverket

Hei Hans Petter! Fortell kort om Kystverket – hvorfor er det viktig at dere finnes?
Kystverket er en statlig etat som utfører samfunnsoppgaver for fellesskapet. Vi får våre oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Kystverket skal bidra til sikker ferdsel, god fremkommelighet og en god statlig miljøberedskap – å trygge og utvikle kysten for alle. Det er et stort ansvar når vi vet at norske havområder er hele seks ganger så store som landarealet vårt.

Sjøtransport er miljøvennlig og effektivt. Hele 90 prosent av gods til Norge kommer sjøveien, og skipstrafikken er forventet å øke kraftig i årene framover. Vår visjon er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste, og en god miljøberedskap mot akutt forurensing er en viktig del av dette. Vi vet at uhell vil skje. Selv om det er umulig å lage en beredskap som kan forhindre alt av utslipp, er vår oppgave å redusere risikoen mest mulig for å unngå tap av liv og skade på miljøet. Og når uhellet er ute, sørger vi for gode systemer for å redusere miljøskadene mest mulig.

 

Dere har laget en brosjyre som heter Norsk miljøberedskap. Kan du fortelle litt mer om den?
Kystverket har dyktige fagfolk og overvåkningssystemer som hele døgnet, hele året jobber med å ivareta statens ansvar for miljøberedskap. I denne brosjyren kan du lære mer om hvordan Kystverket jobber for å forebygge uhell, blant annet at vi overvåker og veileder skipstrafikken. Du får innblikk i hvordan den norske beredskapen er bygd opp, og hvordan vi samordner og øver private, kommunale og statlige miljøberedskapsressurser i et nasjonalt system. Beredskapsressurser for petroleumsindustrien er også involvert. Hvordan varsler man om akutt forurensning, hvordan gjennomføres en statlig aksjon for å redusere skader på miljøet, hva slags utstyr brukes og hvilke faktorer påvirker hvordan en aksjon gjennomføres.

Hans Petter Mortensholm, Miljøberedskapsdirektør i Kystverket