Havindustritilsynet

Havindustritilsynet (Havtil) er eit statleg tilsyns- og forvaltningsorgan med myndigheitsansvar for sikkerheit, arbeidsmiljø, beredskap og sikring innan havindustrien. 1. januar 2024 skifta Petroleumstilsynet namn. No heiter vi Havindustritilsynet (Havtil).

Som det gamle namnet peika på, omfattar tilsynsansvaret vårt petroleumsverksemda på heile den norske kontinentalsokkelen, i tillegg til sju petroleumsanlegg på land og tilhøyrande røyrleidningssystem.

Vi har også myndigheitsansvar for fornybar energiproduksjon til havs, CO₂-transport og -lagring og mineralverksemd på havbotnen. I 2023 fikk vi i tillegg tilsynsansvar etter sikkerhetslova. 

Havtil er underlagt Energidepartementet (regjeringen.no)
Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
Energibransjen er i endring

Teknologiutviklingen går rivende fort, og forventningene er store. Gode resultater avhenger av et godt arbeidsmiljø; av å ta vare på menneskene som skal skape en positiv framtid på vegne av oss alle.

Lærerstemmer I sikkerhetsfaget er det svært konkrete eksempel, samtidig som det legger opp til refleksjon rundt praktiske problemstillinger. Bra!

Det er attraktiv og engasjerende for elever. Farger, mengde tekst og innhold er bra passet for elevene.