Havindustritilsynet

Havindustritilsynet (Havtil) er eit statleg tilsyns- og forvaltningsorgan med myndigheitsansvar for sikkerheit, arbeidsmiljø, beredskap og sikring innan havindustrien. 1. januar 2024 skifta Petroleumstilsynet namn. No heiter vi Havindustritilsynet (Havtil).

Som det gamle namnet peika på, omfattar tilsynsansvaret vårt petroleumsverksemda på heile den norske kontinentalsokkelen, i tillegg til sju petroleumsanlegg på land og tilhøyrande røyrleidningssystem.

Vi har også myndigheitsansvar for fornybar energiproduksjon til havs, CO₂-transport og -lagring og mineralverksemd på havbotnen. I 2023 fikk vi i tillegg tilsynsansvar etter sikkerhetslova. 

Havtil er underlagt Energidepartementet (regjeringen.no)
Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
Energibransjen er i endring

Teknologiutviklingen går rivende fort, og forventningene er store. Gode resultater avhenger av et godt arbeidsmiljø; av å ta vare på menneskene som skal skape en positiv framtid på vegne av oss alle.


Havindustritilsynet

Havindustritilsynet (Havtil) het tidligere Petroleumstilsynet, men skiftet navn 1. januar 2024.

Fortell om deres oppdrag på Havindustritilsynet? Dere endret navn fra Petroleumstilsynet, hvorfor?

Havindustritilsynet (Havtil) het tidligere Petroleumstilsynet, men skiftet navn 1. januar 2024. Det var regjeringen som vedtok å endre navnet vårt til Havtil, og de gjorde det blant annet fordi ansvarsområdet vårt de siste årene stadig er blitt utvidet. 
Havtil har i tillegg til petroleumsvirksomhet myndighetsansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og injeksjon av CO₂.,sikkerhet og arbeidsmiljø ved fornybar energiproduksjon til havs (havvind) og ansvar for sikkerhet og beredskap for framtidig utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel. 

Dere har ett fint magasin som heter Dialog – fortell mere om den?

Vi gir ut tidsskriftet Dialog to ganger i året. Dialog inneholder reportasjer, signaler og faktastoff, gjerne konsentrert om et hovedtema i hver utgave. Målet med magasinet er å bidra til åpenhet og diskusjon om sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten og de andre næringene som vi har ansvar for.

Hvordan håper dere at dette materiellet skal bli brukt i skolen? Og hvordan vil dere at lærerne skal bruke det i undervisningen på best mulig måte?

For skolen og lærerne kan Dialog brukes som en viktig og pålitelig kilde til fakta og oppdatert status om sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten (Norges desidert største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter og eksportverdi) og i nye næringer som havvindproduksjon til havs, CO₂-fangst- og lagring og mineralvirksomhet.

 

Øyvind Midttun, Pressekontakt og Redaktør for Dialog 
Lærerstemmer I sikkerhetsfaget er det svært konkrete eksempel, samtidig som det legger opp til refleksjon rundt praktiske problemstillinger. Bra!

Det er attraktiv og engasjerende for elever. Farger, mengde tekst og innhold er bra passet for elevene.