Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er et nasjonalt kompetansesenter med formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge. Senteret har tre hovedoppgaver, hvorav den ene er informasjonsarbeid om antibiotika og resistens rettet mot befolkningen.
 
Senteret er finansiert av midler fra Helsedirektoratet og er lokalisert ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. 
Trykt materiell for bestilling

Antibiotikasenteret for primærmedisin

Intervju med Siri Jensen - Administrativ leder Antibiotikasenteret for primærmedisin om hvorfor e-bug er viktig.

Hvem er dere og hvorfor er det viktig med e-Bug?
Vi i Antibiotikasenteret for primærmedisin har som oppgave å sørge for en lavere og riktigere bruk av antibiotika for å forebygge antibiotikaresistens slik vi også har antibiotika som virker i fremtiden. Pandemien viste oss hvor viktig det er med vaksiner og god hånd- og luftveishygiene for å forebygge infeksjoner, og at vi har antibiotika som virker når vi virkelig trenger det. Det er viktig å ivareta og øke denne kunnskapen.

Hva er e-Bug og hvordan er det tenkt at dette materialet kan brukes i undervisningen?
e-Bug er et gratis undervisningopplegg der målet er å øke interessen for naturfag og sørge for bedre kunnskap og forståelse av mikrober, forebygging og håndtering av infeksjoner og riktig bruk av antibiotika blant unge. Innholdet er lenket opp mot lærerplanen LK 20, og passer godt inn i de tverrfaglige emnene folkehelse og livsmestring, i tillegg til fag som naturfag, biologi og mat og helse. e-Bug kan også brukes i VGS, grunnskolen for voksne, barnehagen og som en del av introduksjonsprogrammet. e-Bug består blant annet av nettsider, nedlastbar materiale i form av klasseromsundervisning, spennende eksperimenter, praktiske oppgaver, PowerPoint presentasjoner og quiz. Det er også egne oppfrisknings kapitler for lærerne om de ulike temaene. Lærerne kan selv velge hvilke deler av materialet de ønsker å bruke og på hvilken måte.

Hvilke resultater eller effekter håper dere å oppnå ved å bruke e-Bug i undervisning?
Ved å lære barn og unge at mikrober både kan være nyttige og skadelige, at antibiotika ikke virker mot virus og hvordan man forebygger og behandler infeksjoner, blir de rustet til å ta gode valg om egen helse, og bidra til at antibiotika også virker i fremtiden. Kanskje kan de de også dele denne kunnskapen med resten av familien. Da står vi alle sterkere i kampen mot antibiotikaresistens.

Siri Jensen - Administrativ leder Antibiotikasenteret for primærmedisin