Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet (Ptil) er en statlig tilsynsetat med myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring. Ansvarsområdet vårt omfatter petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg, fornybar energiproduksjon til havs (havvind), CO2-transport og lagring og mineralvirksomhet på havbunnen. Tilsynet holder til i Stavanger og har cirka 180 ansatte

The Petroleum Safety Authority Norway (PSA) is a government supervisory agency with regulatory responsibility for safety, the working environment, emergency preparedness and security. Its area of responsibility embraces the Norwegian petroleum sector, both offshore and at land-based plants, renewable energy generation at sea (offshore wind power), carbon transport and storage, and mineral recovery from the seabed. Based in Stavanger, the PSA has some 180 employees.


Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
Lærerstemmer I sikkerhetsfaget er det svært konkrete eksempel, samtidig som det legger opp til refleksjon rundt praktiske problemstillinger. Bra!

Det er attraktiv og engasjerende for elever. Farger, mengde tekst og innhold er bra passet for elevene.