Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet (Ptil) er en statlig tilsynsetat med myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring. Ansvarsområdet vårt omfatter petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg, fornybar energiproduksjon til havs (havvind), CO2-transport og lagring og mineralvirksomhet på havbunnen. Tilsynet holder til i Stavanger og har cirka 180 ansatte

The Petroleum Safety Authority Norway (PSA) is a government supervisory agency with regulatory responsibility for safety, the working environment, emergency preparedness and security. Its area of responsibility embraces the Norwegian petroleum sector, both offshore and at land-based plants, renewable energy generation at sea (offshore wind power), carbon transport and storage, and mineral recovery from the seabed. Based in Stavanger, the PSA has some 180 employees.